Sportymaps / Stories behind the prints / Interview Tijs

Customer interview Tijs

Meet Tijs from the Netherlands and the story behind his Sportymaps prints.
Interview in Dutch, English translation below.

Tijs Oogmode Sportymaps


Jij hebt de Sportymaps fietsroute posters op een bijzondere manier gebruikt in je winkel in Zwolle. Kun je daar wat meer over vertellen?
In mijn boetiek Tijs Oogmode verkoop ik brillen. Echter is een bril onder de aandacht brengen lastig, omdat het een relatief klein product is. Daarom probeer ik de aandacht te trekken van voorbijgangers door opvallende en originele etalages te maken, het liefst in een bepaald thema. Dit hoeft dus niet direct wat met brillen zelf te maken hebben. In dit voorjaar wilde ik graag iets doen met betrekking tot wielrennen, aangezien de voorjaarsklassiekers voor de deur stonden en ikzelf ook weer met regelmaat begon te fietsen. Ik zocht toffe en originele posters met betrekking tot wielrennen en zo kwam ik bij Sportymaps. Hier koos ik de meest iconische routes van onder andere de Mont-Ventoux en de Amstel Gold Race voor de herkenbaarheid, plakte hier een drietal Flandriens op en whala; Tour de Eaugmeaude was een feit!

Heeft de etalage met prints leuke reacties opgeleverd?
Het is elke keer weer ontzettend leuk om te zien hoeveel reacties je krijgt op een nieuwe etalage. In dit geval was dit niet anders, echter was het grote verschil dat er nu veel heel veel mensen even naar binnen liepen om te vragen waar ik deze toffe posters vandaan had. Veel refereerde dan aan het feit dat bijvoorbeeld een zwager de Alpe d’Huez opgefietst was en dat het hem/haar leuk leek een Sportymap cadeau te doen van de route. Er is dus direct interactie met potentiele klanten en daarbij heeft Sportymaps ook nog extra posters verkocht!

Fiets je zelf ook of doe je andere sporten en zo ja heb je nog bepaalde doelen voor ogen op dat gebied?
Tijdens mijn vorige job hebben wij een aantal keren fietsevenementen georganiseerd in Zuid-Limburg. Onder andere Steven Rooks en Joop Zoetemelk deden hierbij lezingen om vervolgens met onze klanten de Amstel Gold route te gaan fietsen. Nu was ik al sinds mijn jeugd verliefd op de koers, maar een betere introductie om zelf te wielrennen kun je niet krijgen natuurlijk! Kort daarna heb ik mijn eerste fiets aangeschaft en sindsdien probeer ik naast het de (zaal)voetbalavonden minimaal een à twee keer per week te fietsen.

Kun je het trainen goed combineren met het runnen van een eigen zaak?
Het is een cliché, maar met een eigen zaak ben je 24/7 bezig. Daarom is het zeer belangrijk dat je geest ontspant door te gaan sporten. Deze ontspanning krijg ik voornamelijk door eropuit te trekken met mijn fiets. Hier maak ik dan dus graag tijd voor!

Je maakt altijd veel werk van de presentatie van je winkel. Wat zou je graag nog eens willen gebruiken / tentoonstellen in je etalage?
Ik zou wel een keer iets willen gebruiken wat één grote mindfuck is. Iets surrealistisch met een grappige invalshoek, waardoor mensen geen andere keus hebben dan blijven kijken. Of iets in de stijl van Bansky, steengoed en altijd authentiek!

Heb je nog tips voor brildragende sporters / fietsers?
Een fietsbril op sterkte is tot op heden een product waar je niet alle vrijheid in hebt om te kiezen wat je mooi vindt, zeker niet wanneer het om hogere sterktes gaat. (Dag)lenzen zijn in die zin ideaal, want dan heb je deze beperking niet. Voor degene die geen lenzen kunnen dragen, zijn er zeker nog een aantal goede opties. Denk hierbij aan gecurvde glazen op sterkte of een inzetclip waar de sterkte is ingeslepen. Laat je goed adviseren en investeer in een passende oplossing, want hoe fijn is het dat je de omgeving en het verkeer goed en scherp kan zien tijdens je fietstocht!

Tijs Oogmode Sportymaps Posters

Sportymaps cycling course posters used in the shopping window of Tijs Oogmode.

English version

You have used the Sportymaps bicycle route posters in a special way in your store in Zwolle. Can you tell us a bit more about that?
I sell glasses in my boutique Tijs Oogmode. However, bringing glasses to the attention is difficult, because they are a relatively small product. That is why I try to attract the attention of passers-by by creating striking and original shop windows, preferably in a specific theme. This does not have to have anything to do with glasses themselves. In this spring I wanted to do something with regard to cycling, as the spring classics were just around the corner and I started cycling again on a regular basis. I was looking for cool and original cycling posters and that's how I came to Sportymaps. Here I chose the most iconic routes of the Mont-Ventoux and the Amstel Gold Race for recognisability, added three Flandriens and whala; Tour de Eaugmeaude was a fact!

Did the shop window with prints generate nice reactions?
It is always great fun to see how many responses you get on a new window. In this case this was no different, but the big difference was that many, many people now walked in to ask where I got these cool posters. Much referred to the fact that, for example, a brother-in-law had cycled the Alpe d'Huez and that he / her thought it would be nice to give a Sportymap of the route as a present. So there is direct interaction with potential customers and Sportymaps has also sold extra posters!

Do you cycle yourself or do other sports and if so do you have certain goals in mind in that area?
During my previous job, we organized cycling events in South Limburg a number of times. Steven Rooks and Joop Zoetemelk, among others, gave lectures and then cycled the Amstel Gold route with our customers. Now I had been in love with the race since my youth, but you can't get a better introduction to cycling yourself of course! Shortly afterwards I bought my first bicycle and since then I try to cycle at least once or twice a week in addition to the (indoor) soccer evenings.

Can you combine training with running your own business?
It is a cliché, but you are working on your own business 24/7. That is why it is very important that your mind relaxes by exercising. I mainly get this relaxation by going out with my bike. So I like to make time for this!

You always put a lot of effort into the presentation of your store. What would you like to use / display in your shop window again?
I would like to use something that is one big mindfuck. Slightly surreal with a funny angle, leaving people with no choice but to keep watching. Or something in the Bansky style, stoneware and always authentic!

Do you have any tips for athletes / cyclists wearing glasses?
Prescription cycling glasses are still a product where you do not have all the freedom to choose what you like, especially when it comes to higher powers. (Day) lenses are ideal in that sense, because then you do not have this limitation. For those who cannot wear lenses, there are certainly a number of good options. Think of curved prescription lenses or an insert clip where the strength has been ground. Get good advice and invest in a suitable solution, because how nice is it that you can see the surroundings and the traffic clearly and clearly during your bike ride!

Tijs Oogmode Sportymaps Customer


You can follow Tijs Oogmode on Instagram
You can follow Tijs Oogmode on Facebook
www.tijsoogmode.nl