Sportymaps / Stories behind the prints / Interview Roel

Customer interview Roel

Meet Roel from Belgium and his story behind his Sportymaps prints (and tattoos!).
Interview in Dutch, English transcript below.

Sportymaps Customer Roel Great Bruges Marathon


Je bent een erg fanatieke hardloper, maar dat is niet altijd zo geweest. Wil je daar iets meer over vertellen?
Op het einde van 2017 kwam ik eindelijk tot de conclusie dat er iets moest veranderen in mijn leven, ik dronk veel te veel en was veel te weinig actief, met als gevolg dat ik me niet goed in mijn vel voelde. Begin 2018 heb ik dan de knop omgedraaid, de drank ging weg en ik trok mijn loopschoenen aan. Sinds die dag ben ik niet meer te stoppen.

Je hebt nu verschillende georganiseerde marathons gelopen en van allemaal een Sportymaps print gekocht. Kun je aangeven waarom?
Als een beginnende hardloper was de marathon voor mij het ultieme doel, ik heb het plezier gehad om er verschillende te kunnen lopen, natuurlijk ben ik heel fier op deze prestaties en wou ik deze zeker en vast een plaatsje geven in mijn huis. De Sportymaps zijn duidelijk en mooi en doen me nog vaak wegdromen naar deze wedstrijden.

Naast een mooie verzameling posters is misschien nog wel meer bijzonder je collectie Sportymaps tatoeages! Welke routes heb je ondertussen?
Ik heb momenteel 4 marathon tatoeages. De marathons van Brugge, Sevilla, Eindhoven en Lubbeek. De eerste 3 waren officiële marathons, de laatste was mijn persoonlijke lockdown marathon.

Zijn je loopprestaties zo belangrijk voor je, dat je ze constant bij je wilt dragen?
Toch wel, ik heb voor elke marathon een zwaar trainingsprogramma gevolgd en ben er best wel fier op. Tatoeages hebben mij altijd al enorm gefascineerd en dit was iets waar ik zeker van was/ben dat ik er nooit spijt van ga hebben. Naast de medailles aan de muur in de woonkamer, zijn de tatoeages mijn persoonlijke medailles.

Het doel wat je momenteel voor ogen hebt, is deelname aan de Spartathlon. Is dat voor jou de heilige graal van het hardlopen?
Absoluut, 246 kilometer lopen binnen de 36 uur. Het idee alleen al geeft me de kriebels, daar naartoe werken, die strijd, die trainingsuren dat daar inkruipen, heel dat project is iets waar ik enorm mee begaan ben. Zo een groot doel hebben helpt mij ook om door die moeilijkere trainingsdagen te werken.

Zijn er naast heel veel kilometers maken nog andere dingen die je speciaal traint voor ultralopen?
Eten, eten, eten. Het is de maker of kraker van een wedstrijd, ze zeggen wel eens dat diegene die het beste kan eten, het meeste kans maakt om een ultraloopwedstrijd uit te lopen. Dus ik train met verschillende gelletjes en bars en ook met vast voedsel, om echt te testen waar mijn maag het beste tegen kan.

Durf je ook nog verder vooruit te kijken en heb je nog andere sportieve doelen voor de toekomst? Het lopen van een specifieke snelle tijd of een nog extremer evenement?
Haha, nog een extremer event daar gaat mijn vrouw niet echt blij mee zijn denk ik, de Spartathlon is het hoofddoel momenteel, wat niet wil zeggen dat ik tussendoor geen doelen heb. Af en toe eens een poging wagen om mijn marathontijd te verbreken of een snellere tijd op de 10km zijn dingen die me zeker en vast aanspreken en die ook zeker aan bod komen tijdens het jaar. Ik hoop 2020 te kunnen afsluiten met 5000 km op de teller, voor iemand die pas loopt sinds 2018, ben ik daar echt wel heel tevreden mee.

Heb je nog een goede tip voor “beginnende” ultralopers?
Ik ben zelf eigenlijk nog maar een beginner he, er zijn echt wel veel straffere lopers die al veel langer in het wereldje van ultra's vertoeven. Dus ik zou zeggen, zoek de ervaren mannen/vrouwen op, steel met je ogen, stel vragen aan de ervaren rotten, ze gaan echt met heel veel plezier je vragen beantwoorden. Als ik echt 1 grote tip mag geven, zorg dat je het plezant blijft vinden. Varieer je trainingen en geniet vooral ook van het lopen.

Sportymaps Customer Roel tatoos

Roel not only immortalizes his marathons with our posters, he has the Sportymaps designs on his arms too!!

English version

You are a very avid runner, but you have not always been. Would you like to tell us more about that?
At the end of 2017 I finally came to the conclusion that something had to change in my life, I drank way too much and was not active enough, with the result that I didn't feel good about myself. At the beginning of 2018 I turned the switch, the drink went away and I put on my running shoes. Since that day I have been unstoppable.

You have now run several organized marathons and bought a Sportymaps print from all of them. Can you indicate why?
As a novice runner, the marathon was the ultimate goal for me, I had the pleasure of running several, of course I am very proud of these achievements and I definitely wanted to give them a place in my house. The Sportymaps are clear and beautiful and often make me dream of these races.

In addition to a nice collection of posters, your collection of Sportymaps tattoos is perhaps even more special! What routes do you have?
I currently have 4 marathon tattoos. The marathons of Bruges, Seville, Eindhoven and Lubbeek. The first 3 were official marathons, the last was my personal lockdown marathon.

Are your running performances so important to you that you want to carry them with you constantly?
Yes! I have followed a tough training program for each marathon and I am quite proud of it. Tattoos have always fascinated me and this was something I was / am sure I will never regret. Besides the medals on the wall in the living room, the tattoos are my personal medals.

The goal you currently have in mind is participation in the Spartathlon. Is that the holy grail of running for you?
Absolutely, running 246 kilometers within 36 hours. The idea alone gives me the creeps, working towards it, that struggle, those hours of training that are needed, the whole project is something I am very committed to. Having such a big goal also helps me work through those more difficult training days.

In addition to doing a lot of miles, are there other things that you train specifically for ultra running?
Eat, eat, eat. They say that the person who can eat the best has the best chance of completing an ultra-running race. So I train with different gels and bars and also with solid foods to really test what my stomach can handle best.

Do you also dare to look further ahead and do you have other sporting goals for the future? Running a specific fast time or an even more extreme event?
Haha, my wife is not going to be happy with an even more extreme event I think! The Spartathlon is the main goal at the moment, which does not mean that I have no goals in between. The occasional attempt to break my marathon time or a faster time on the 10km are things that certainly appeal to me and that will certainly be discussed during the year. I hope to be able to end 2020 with 5000 km on the meter, for someone who has only been running since 2018, I am really very satisfied with that.

Do you have a good tip for “novice” ultra runners?
I am actually just a beginner myself, there are really much stronger runners who have been in the world of ultras for much longer. So I would say, find the experienced men / women, steal with your eyes, ask questions to the experienced runners, they are really going to be happy to answer your questions. If I can really give 1 big tip, make sure you continue to enjoy it. Vary your workouts and especially enjoy running.

Sportymaps Customer Roel 2


Follow Roel on Instagram