Sportymaps / Stories behind the prints / Interview Hedwig

Customer interview Hedwig

Meet Hedwig from the Netherlands and the story behind her Sportymaps prints.
Interview in Dutch, English transcript below.

Hedwig 6 star finisher


Je bent van hardloop hater naar hardloop fanaat gegaan en je hebt over deze transformatie ook een boek geschreven. Kun je kort wat over deze persoonlijke verandering vertellen?
Ik merk dat ik het beantwoorden van deze vraag heel moeilijk vind, de transformatie is te complex om kort uit te leggen. Ik denk dat ik het het beste kan omschrijven als een mix van: willen beginnen met sporten, noodgedwongen inzien dat hardlopen eigenlijk de enige realistische optie is en het dan door die wetenschap echt een kans geven. Daarnaast was ik op een moment in mijn leven waarop ik niet gelukkig was: hardlopen gaf lucht, ontspanning en hielp me op een natuurlijke manier zaken te relativeren.

Weet je nog van welke marathon je je eerste Sportymaps poster bestelde? Was dat ook je eerste marathon?
Dat was die van New York City, dat was inderdaad mijn eerste marathon. Ik had de Sportymaps prints gezien voordat ik hem liep en besloot direct: dat wordt (naast de medaille) mijn beloning!

Je hebt ondertussen verschillende Sportymaps posters en ook de verzamelposter van de 6 World Marathon Majors. Welke poster is voor jou het meest speciaal en waarom?
Ze zijn mij allemaal dierbaar, maar de meest speciale is toch wel die van de marathon van Tokyo. Hoewel ik na Tokyo nóg sneller wist te lopen, liep ik in Japan een PR van 3.15.19; een tijd die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Ik liep die marathon volkomen ontspannen en met buitengewoon veel plezier. Het was één groot feest en avontuur. Daarnaast is het een hele speciale print waardoor hij er, naast de snelle tijd, ook uitspringt qua looks.

Ik vind het best bijzonder dat ik met Sportymaps, vanaf een verre zijlijn, jouw hardloop ontwikkeling heb kunnen volgen. Van de eerste marathon, naar het lopen van alle Majors en je verschillende PR’s.
Heb je voor de toekomst nog specifieke marathons op je wensenlijst staan?
Op dit moment, in deze tijd, is het überhaupt een wens om een marathon te mogen lopen zoals we dat altijd hebben kunnen doen… Ik had Boston in 2020 weer op het programma staan en ik mocht meedoen aan het WK van de World Marathon Majors in Londen; dat hoop ik in 2021 of 2022 alsnog mee te maken. Als het gaat om ’nieuwe’ marathons dan is het een grote wens om de marathon van Sidney of Melbourne in Australië te lopen omdat ik daar een tijdje gewoond heb en het wat mij betreft de beste plek op aarde is. Verder lijkt de Arctic marathon me fantastisch vanwege mijn voorliefde voor hardlopen in de kou… ik kan zo eindeloos doorgaan; er zijn echt zoveel mooie bestemmingen en marathons…

Heb je daarnaast nog andere hardloop doelen zoals een bepaalde finishtijd of juist het lopen van een ultratrail of iets dergelijks?
Onlangs liep ik tijdens een thuismarathon in mijn eentje een PR; het was opnieuw een resultaat dat ik nooit verwacht had. Het lijkt me leuk om op die manier nog eens onverwacht een verbetering neer te zetten en dan dus Sub 3.10 te lopen, maar met mijn huidige PR kan ik prima ‘mijn kist in’ ha ha! Ik ben er heel blij mee en trots op. Ik flirt nu meer met langere afstanden. Ik liep al eens 60 km en 80 km, gewoon voor mezelf. Als ik er iets meer ervaring mee heb, zou ik wel eens aan een georganiseerde ultra mee willen doen.

Je boek is populair. Zijn er al plannen voor een nieuw boek of een vertaling?
In januari ga ik werken aan een tweede boek, dat zal een heel ander soort worden; ‘Ik haat hardlopen!…dacht ik’ is gebaseerd op een jaar of tien van mijn leven. Voor een soortgelijk verhaal met een goede basis, heb ik nu te weinig stof vind ik. Mijn tweede boek wordt daarom denk ik fictie. Dat kan tijdens het schrijven echter zo weer veranderen weet ik inmiddels uit ervaring ha ha! Er komt op dit moment geen vertaling: dat kost veel geld en bovendien weet ik niet of die behoefte er is. Wie weet in de toekomst...

Heb je tot slot nog een tip voor de beginnende hardloper die ook als doel heeft gesteld om ooit een marathon te lopen?
Stel geen tijdsdoel; je eerste marathon is er een om te ervaren en om (in ieder geval het grootste deel) van te genieten. Dat je hem loopt, is al een prestatie op zich. Laat je dus niet gek maken met tijden die je op zijn minst zou moeten lopen. Bereid je goed voor, laat je lichaam wennen aan langere afstanden lopen en neem daar de tijd voor. Goed voorbereid kan een marathon een hemelse ervaring zijn, slecht voorbereid kan het denk ik de hel lijken.

Hedwig London virtual

Hedwig running a marathon PB during the 2020 London Virtual Marathon, with a custom Sportymap to celebrate it!

English version

You have gone from running hater to running fanatic and you have also written a book about this transformation. Can you briefly tell us about this personal change?
I notice that I find it very difficult to answer this question, the transformation is too complex to explain briefly. I think I can best describe it as a mix of: wanting to start exercising, being forced to see that running is actually the only realistic option and then really giving it a chance through that knowledge. In addition, I was at a time in my life when I was not happy: running gave air, relaxation and helped me in a natural way to put things into perspective.

Do you remember which marathon you ordered your first Sportymaps poster from? Was that your first marathon too?
That was New York City's, that was indeed my first marathon. I had seen the Sportymaps prints before I ran it and immediately decided: that will be my reward (in addition to the medal)!

You now have several Sportymaps posters and also the collector poster of the 6 World Marathon Majors. Which poster is most special to you and why?
They are all dear to me, but the most special one has to be that of the Tokyo Marathon. Although I managed to run even faster after Tokyo, I ran a PR of 3.15.19 in Japan; a time I never thought possible. I ran that marathon completely relaxed and with extraordinary pleasure. It was one big party and adventure. In addition, it is a very special print which makes it stand out in terms of looks, in addition to the fast time.

I think it is quite special that with Sportymaps I have been able to follow your running development from a far sideline. From the first marathon, to running all the Majors and your different PB's. Do you have any specific marathons on your wish list for the future?
Right now, at this time, it is a wish to run a marathon as we always have been able to do… I had Boston back on the program in 2020 and I was allowed to participate in the World Cup of the World Marathon Majors in London; I hope to experience that in 2021 or 2022. When it comes to "new" marathons, it is a big wish to run the Sydney or Melbourne marathon in Australia because I lived there for a while and it is the best place on earth in my opinion. Furthermore, the Arctic marathon seems fantastic to me because of my love for running in the cold… I can go on like that; there are so many beautiful destinations and marathons...

Do you also have other running goals such as a certain finish time or walking an ultra-trail or something like that?
I recently ran a PR on my own at a home marathon; it was again a result that I never expected. I think it would be nice to unexpectedly improve this way and then run Sub 3.10, but I am very happy and proud of my current PR. I flirt more with longer distances now. I already ran 60 km and 80 km, just for myself. If I have a little more experience with it, I would like to participate in an organized ultra.

Your book is popular. Are there any plans for a new book or a translation?
In January, I will be working on a second book, which will be a completely different kind; "Ik haat hardlopen! ... dacht ik" is based on about ten years of my life. I think I don't have enough material for a similar story with a good basis. So I think my second book will be fiction. However, that can change again during writing, I now know from experience ha ha! There will be no translation at the moment: that costs a lot of money and I also do not know whether there is a need. Who knows in the future...

Finally, do you have a tip for the novice runner who also has the goal of running a marathon one day?
Don't set a time goal; your first marathon is one to experience and (at least for the most part) enjoy. Walking it is an achievement in itself. So don't get fooled with times that you should at least run. Prepare well, let your body get used to walking longer distances and take your time. Well prepared, a marathon can be a heavenly experience, badly prepared I think it can seem like hell.

Hedwig Tokyo marathon Sportymaps posterFollow Hedwig on Instagram
Order her book: Ik haar hardlopen!... dacht ik (Dutch)