Sportymaps / Stories behind the prints / Interview Thijs

Customer interview Thijs

Meet Thijs from Denmark and the story behind his Sportymaps prints.
Interview in Danish, the English translation is at the bottom.

Sportymaps Customer Thijs

Du har et antal Sportymaps-plakater med tider, som de fleste kun kan drømme om. Kan du huske, hvad den første plakat var?
Den første plakat bestilte jeg efter mit første marathon. Jeg løb H.C. Andersen marathon i Odense og sluttede i tiden 2.19 og blev dansk mester i min debut på distancen.

Kan du også huske, hvorfor du bestilte det fra os?
Selvom jeg fik en medalje, så er det ikke noget man udsmykker sin væg med. Jeg synes, at det stilrene ved plakaterne gjorde, at det kunne bruges som interiør på væggen. Derudover kan jeg godt lide, at man selv bestemmer baggrundsfarven og kan vælge den ramme man selv vil.

Er der en plakat / bedrift, som du er mest stolt af?
Ja, det er uden tvivl plakaten fra Sevilla marathon, hvor jeg kvalificerede mig til OL. Det marathon vil altid være noget specielt for mig, fordi jeg løb godt og klarede kravet til OL og havde nogle gode dage i byen efterfølgende sammen med min kæreste.

Hvad er dine specifikke mål, som du træner til lige nu?
Lige nu træner jeg mod OL marathon d. 8 august som jeg allerede er udtaget til. Hvilke løb der kommer før og efter er svært at forudsige i midten af en pandemi.

Som topatlet kommer du til mange forskellige steder for at træne og løbe konkurrence. Er der steder i verden, hvor du gerne vil konkurrere eller træne?
Der er uden tvivl mange steder, som jeg gerne vil løbe. Noget der står højt på min bucketlist er, at løbe New York eller Boston marathon. Et sted jeg godt kunne tænke mig at træne ville være Boulder i USA eller Sankt Moritz i Schweiz.

Har du nogle tip til løbere, der ønsker at blive hurtigere på længere distancer?
Det vigtigste er kontinuitet. Det handler ikke om hvor hårdt man kan træne i en uge, men mere at være stabil over lang tid. Det ligger lidt deri, at man skal holde sig skadesfri. Derudover er det vigtigt at man lærer at løbe i det tempo man vil løbe halv- eller helmarathon i. Ikke 10 sek hurtigere eller langsommere per km.

Sportymaps Customer Thijs Nijhuis

Thijs training and racing

English version

You have a number of Sportymaps posters with times that most people can only dream of. Do you remember what the first poster was?
I ordered the first poster after my first marathon. I ran H.C. Andersen marathon in Odense and finished in the time 2.19 and became Danish Champion in my debut on the distance.

Do you also remember why you ordered it from us?
Even though I got a medal, it's not something you decorate your wall with. I think that the style of the posters meant that it could be used as a decoration on the wall. In addition, I like that you can decide the background color and can choose the frame you want.

Is there a poster or achievement you are most proud of?
Yes, this is without a doubt the poster from the Sevilla marathon where I qualified for the Olympics. That marathon will always be something special for me because I ran well and managed the requirement for the Olympics and had some good days in the city afterwards with my boyfriend.

What are your specific goals that you are training for right now?
Right now, I am training for the Olympic marathon in Tokyo on August 8, which I have already been selected for. Which races come before and after is hard to predict in the middle of a pandemic.

As a top athlete, you come to many different places to train and run competition. Are there places in the world where you would like to do a run?
There are without a doubt many places where I would like to run. Something that is high on my bucket list is running the New York or Boston marathon. One place I would love to train would be on Magnolia road in Boulder Colorado. Or a nice run in St. Moritz in Switzerland.

Do you have any tips for runners who want to get faster over longer distances?
The most important thing is continuity. It's not about how hard you can train in a week, but more about being stable over a long period of time. It's a bit in that you have to stay injury free. In addition, it is important that you learn to run at the pace you want to run a half or full marathon at. Not 10 seconds faster or slower per km.


Follow Thijs on Instagram